Group Seminars 2011-2012

  time: 13:00

  07/11/11: Thomas Oikonomou
  "Derivation of the Sackur-Tetrode entropy within classical thermodynamics"

  21/11/11: Evelyn Panagakou
  "Complex Reactive Dynamics"

  02/12/11: Nikos Kouvaris
  "Non-equilibrium localized patterns and chemical waves in complex dynamical networks"

  19/12/11: Iasonas Bassett

  23/01/12: Panayotis Katsaloulis

  06/02/12: Michalis Kovanis

  20/02/12: Ioanna Hizanidis

  05/03/12: Astero Provata