Ομάδα Πολύπλοκων Συστημάτων και Εφαρμογών

 

Ο.Π.Σ.Ε.

Ίδρυση

Στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” δημιουργήθηκε διεπιστημονική Ομάδα  Πολύπλοκων Συστημάτων και Εφαρμογών (Ο.Π.Σ.Ε.). H Ομάδα ιδρύθηκε επίσημα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” στις 16/11/2006 και αποτελείται από ερευνητές του “Δημόκριτου” και άλλων ερευνητικών κέντρων της χώρας και μέλη Δ.Ε.Π. Ελληνικών Α.Ε.Ι., που επιθυμούν να συνεργασθούν σε θέματα πολύπλοκων συστημάτων και εφαρμογών. 


Λόγοι δημιουργίας της Ο.Π.Σ.Ε.

Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία 20 χρόνια, έχει αναπτυχθεί διεθνώς μια ευρύτατη ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα σε μια κατεύθυνση που ονομάζεται Μη Γραμμική Επιστήμη ή Επιστήμη της Πολυπλοκότητας. Η επιστήμη αυτή βασίστηκε αρχικά στις μεγάλες μαθηματικές ανακαλύψεις των δεκαετιών 1960 – 1980, σχετικά με την Θεωρία του Χάους και την Γεωμετρία των Φράκταλ. Παράλληλα με τα θεωρητικά αποτελέσματα, αναπτύχθηκε με εντυπωσιακούς ρυθμούς ένα ευρύ φάσμα υπολογιστικών αλγορίθμων και πειραματικών διαδικασιών σε πολύπλοκα συστήματα φυσικών, βιοϊατρικών, οικονομικών και τεχνολογικών επιστημών τα οποία εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά όπως: αιφνίδιες μεταβολές από περιοδική σε «χαοτική» συμπεριφορά, ανώμαλες στατιστικές ιδιότητες, έλλειψη προβλεψιμότητας, αυτό – οργάνωση, καθώς και χωρική πολυπλοκότητα υπό τη μορφή αυτό-ομοιότητας σε πολλές κλίμακες της γεωμετρικής δομής τους.  

Η δραστηριότητα αυτή εξελίχθηκε ραγδαία τα τελευταία 10 χρόνια, οδηγώντας στην ίδρυση πολλών ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων πολύπλοκων συστημάτων στις Η.Π.Α. (Center for Nonlinear Studies, Los Alamos, Institute for Complex Systems, Santa Fe) και  την Ευρώπη (Center for Nonlinear Phenomena and Complex Systems, Brussels, Center for Nonlinear Systems, Nice (Sophia Antipolis), Istituto dei Sistemi Complessi, Roma, Max Planck Ιndtitute for Complex Systems Dresden, etc.). Δεκάδες νέα περιοδικά δημιουργήθηκαν, εκατοντάδες νέα βιβλία γράφτηκαν, ενώ συνεχώς διοργανώνονται όλο και περισσότερα διεθνή συνέδρια, θερινά σχολεία και μεταπτυχιακά προγράμματα σε θέματα Μη Γραμμικής Επιστήμης και Πολύπλοκων Συστημάτων. 

Το μεγάλο προτέρημα της νέας επιστήμης είναι ότι επαναφέρει την επικοινωνία και διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων, η οποία είχε ως ένα βαθμό απωλεσθεί λόγω της μεγάλης έμφασης στην εξειδίκευση που έφερε η διάσπαση των επί μέρους επιστημονικών κλάδων. Η «συνέργεια» αυτή επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής των μαθηματικών ανακαλύψεων, ευέλικτων υπολογιστικών μοντέλων και μεθόδων ανάλυσης πολύπλοκων συστημάτων με τελικό στόχο τη σύγκριση των θεωρητικών προβλέψεων με μια ευρύτατη βάση εργαστηριακών πειραμάτων και παρατηρησιακών δεδομένων πολλών επιστημών. 

Complex Systems and Applications Group

COSA

Για περισσότερες πληροφορίες σας προτείνουμε να δείτε τα αποτελέσματα της εναρκτήριας συνάντησης

Επικοινωνία με την ομάδα Epikoinonia.html
Epikoinonia.html